Чланци

Штампа
Категорија: Остало
Датум објављивања

Преузмите:

Позивpdffr

Конкурсну документацијуpdffr

 

 

Сходно закључцима донетим на седници Извршног одбора Ватрогасног савеза Србије od 24.12.2013.године, а који се односе на покретање поступка набавке одеће и обуће за ватрогасца од средстава дозначених од Фонда за ванредне ситуације, Одлуке о покретању поступка   набавке број 1-43-74 од 13.02.2014 године

 

ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СРБИЈЕ

 

Ул. 22 октобра 27   11080 Београд

 

Објављује:

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

У поступку набавке добра мале вредности –

 

Набавка радне обуће и радне одеће за ватрогасца за краткотрајно излагање отвореном пламену по партијама

 

Н бр. 1/14 MВ

 

1. Ватрогасни савез Србије , 11080 Београд, 22.октобра 27,    www.vss.org.rs , позива све заинтересоване понуђаче да поднесу понуду за набавку добара мале вредности –Набавка радне обуће и радне одеће за ватрогасца за краткотрајно излагање отвореном пламену по партијама Н бр. 1/14 MВ

 

2.Предметна набавка је обликована по партијама.

 

3. Предметна набавка се спроводи у поступку мале вредности.

 

4. Опис предмета набавке: Набавка радне обуће и радне одеће за ватрогасца за краткотрајно излагање отвореном пламену по партијама Н бр. 1/14МВ                                                      

 

5. Понуду могу поднети сви заинтересовани понуђачи који испуњавају услове предвиђене чланом 75.и76 ЗЈН

 

6. Понуде са варијантама нису дозвољене.

 

7.Понуде морају у целости бити припремљене у складу са овим позивом и конкурсном документацијом поменуте набавке.

 

8. Позив за подношење понуда и конкурсна документација објављена је на интернет страници наручиоца    www.vss.org.rs  

 

Заинтересовани понуђач је дужан да поднесе понуду најкасније до 11 часова 13.03.2014.године.

 

Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу:Ватрогасни савез Србије Ул. 22 октобра 27 11080 Београд са назнаком: ,,Понуда за набавку добра – радне обуће и радне одеће за ватрогасцa за краткотрајно излагање отвореном пламену по партијама Н бр 1/14 МВ - НЕ ОТВАРАТИ”.

 

9. Понуђач понуду подноси у затвореној коверти, односно кутији   затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

 

Уз Понуду понуђач доставља узорак за партије за које конкурише. Достављени узорак ће наручилац вратити у року од 7 дана понуђачу слањем брзом поштом.

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

 

Рок испоруке добара не може бити дужи од 15 дана од дана потписивања Уговора.

 

10. Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене у просторији Ватрогасног савеза Србије, улица 22 октобра бр 27, 11080 Београд дана 13.03.2014. године у 12 часова.

 

Отварање понуда је јавно. Отварању понуда могу присуствовати сва заинтеросована лица, а само овлашћени представници понуђача који су дужни да своје својство представника понуђача докажу предајом овлашћења Комисији за набавку, могу активно учествовати.

 

Понуде поднете по истеку датума и сата одређених у позиву, сматраће се неблаговременим и биће по окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да су поднете неблаговремено.

 

11. Подаци о државним органима или организацијама , односно органу или служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу добити исправни податци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл. А који су везани за извршење Уговора о поменутој набавци се налазе у конкурсној документацији.

 

12. Уговор ће се доделити применом критеријума «економски најповољнија понуда» Елементи критеријума су цена и рок испоруке.

 

13. Оквирни рок за доношење одлуке о додели Уговора је 8 дана од дана јавног отварања понуде.

 

14.Лице за контакт је Зорица Ранков , председник комисије

 

е - mail адреса Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели., факс:0112191062

Преузмите:

Позивpdffr

Конкурсну документацијуpdffr

 

 

Ко је присутан

Ко је на мрежи: 18 гостију и нема пријављених чланова

2001-2016 Ватрогасни савез Србије - Ватрогасни савез Србије. Сва права задржана.Препоручени претраживач Mozila Firefox
Powered by Joomla 1.7 Templates