Статут Ватрогасног савеза Србије pdffr

 

На основу члана 78. Закона о удружењима ("Сл.Гласник РС" бр. 51/09) Скупштина Ватрогасног савеза Србије на својој седници одржаној 03.07.2010 године, доноси:


С  Т  А  Т  У  Т
ВАТРОГАСНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

    Ватрогасни савез Србије, (у даљем тексту: ВСС) је  стручна и хуманитарна организација од посебног значаја у области заштите од пожара  за територију Републике Србије.
    Ватрогасни савез Србије је самостална нестраначка организација.
    Назив : Ватрогани савез Србије.
    Скраћени назив : ВСС.
Члан 2.

    Седиште ВСС је у Београду у улици 22.октобра број 27..

Члан 3.
    
    ВСС сачињавају окружни,градски и покрајински ватрогасни савези.
    Удружени чланови имају једнака права обавезе и одговорности, утврђене Законом, овим Статутом и другим општим актима ВСС.

                           Члан   4.

    Удружени чланови ВСС имају право:
-    да активно учествују у раду свих органа ВСС,да покрећу сва питања за која су заинтересовани и да учествују у њиховом расправљању и доношењу закључака и одлука о њима
-    да преко својих чланова бирају и буду бирани у органе ВСС и да користе стручну и другу помоћ ВСС
-    да буду обавештени о питањима која се разматрају и о закључцима и одлукама које се доносе у ВСС

                                                           Члан  5.
    Обавезе удружених чланова ВСС су:
-    да помаже рад органа ВСС и да према својим могућностима учествује у раду органа ВСС
-    да се старају о унапређењу заштитеод пожара на свом подручју
-    да учествују у реализацији одлука и закључака ВСС и његових органа донетих у складу са одредбама овог Статута.
-    Да раде на пропагирању ватрогаства на свом подручју и територији Републике Србије
                                                Члан 6.

    Удруживање у ВСС престаје:
-    престанком постојања удруженог члана
-    престанком постојања ВСС
-    иступањем удруженог члана
        
Члан 7.

    ВСС ће своје циљеве и програмске задатке остваривати у складу са одредбама овог Статута и закона.
          ВСС има својство правног лица са правима,дужностима и одговорностима утврђеним Статутом и законом.          
Члан 8.

    ВСС има свој печат и штамбиљ.
    Печат је округлог облика, са уцртаним ватрогасним знаком у средини и текстом  по ободу: ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - БЕОГРАД.
          Штамбиљ ВСС је правоугаоног облика, са истим текстом као код печата, с`тим што је ватрогасни знак изнад текста, а простор за број деловодника и датум испод текста.
    Текст на печату и штамбиљу је исписан ћириличним  писмом.

Члан 9.

ВСС има своје симболе: знак, амблем и заставу.

                                                                Члан 10.

    Облик,ликовно решење и начин употребе ватрогасних симбола утврђује се      Правилником о  симболима ВСС.
    Правилник о симболима ВСС доноси на предлог Извршног одбора, Скупштина ВСС.
                                                              Члан 11.

    Рад ВСС је јаван.
    О раду ВСС јавност се обавештава преко стручних публикација, путем штампе и других видова јавног информисања.

                                                                 Члан 12.

     ВСС представља и заступа  председник Извршног одбора .

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ ВСС

Члан 13.

    Основни циљеви и задаци ВСС су:

    координирање рада својих удружених чланова ради унапређења ватрогаства и заштите од пожара
    усмеравање активности својих удружених чланова ка што бољој организацији ватрогаства и заштите од пожара
    предлагање мера за стручно оспособљавање ватрогасних организација
    сарадња са републичким органима и организацијама у области унапређења ватрогаства и заштите од пожара
    учествовање у раду на доношењу општих аката и стандарда из области ватрогаства и заштите од пожара
    предлагање мера за побољшање асортимана и квалитета ватрогасне опреме и технике
    организовање стручних саветовања, семинара и изложби из области ватрогаства и заштите од пожара
    организовање државних ватрогасних и квиз такмичења, смотри и сусрета ватрогасаца
    издавање часописа и билтена, као и друге стручне литературе из области ватрогаства и заштите од пожара, снимање наставних филмова и других аудио-визуелних средстава, потребних за наставне и пропагандне сврхе, у циљу унапређења ватрогаства уопште
    унапређење у више звање у добровољном ватрогаству
    додељиваље признања за постигнуте резултате у гашењу пожара и у унапређењу ватрогаства и заштите од пожара
    учествовање у активностима и мерама вазаним за област заштите човекове околине
    вршење и других послова који су од интереса за рад ватрогасних организација у Републици Србији
ОРГАНИ ВСС
                                                                Члан 14.
    Органи ВСС су:
    Скупштина
    Извршни одбор
    Надзорни одбор

СКУПШТИНА
Члан 15.

    Скупштина  је највиши орган ВСС.
    Скупштину сачињавају чланови  из удружених чланова ВСС.
    Одлуком о расписивању избора коју доноси Извршни одбор 60 дана пре истека мандата чланова Скупштине,одређује се укупан број чланова Скупштине и број чланова из удружених чланова ВСС.
    На предлог 1/3 удружених чланова ,Скупштина може у току мандата заменити 1/3 својих чланова.
    Чланови Скупштине бирају се за период од 4 године.
    У састав Скупштине улазе и представници:
-    МУП-а ( Сектора за ванредне ситуације) – 1 члан
-    Компанија за осигурање имовине-1 члан
    
Члан 16.

    Седнице Скупштине се одржавају по потреби, а најмање једном  годишње.
    У раду Скупштине могу учествовати представници и других органа и организација без права одлучивања.
    Изборна Скупштина се одржава сваке 4 године.

Члан 17.
    Скупштина ВСС :
    доноси Статут ВСС, Пословник о раду , и Програм рада
    доноси одлуку о статусним променама
    доноси одлуку о гашењу ВСС
    усваја годишњи обрачун ВСС
    бира и разрешава, чланове Извршног одбора, Надзорни одбор, председника,подпредседника  и секретара
    разматра и усваја извештај о раду Извршног и Надзорног одбора
    организује специјалистичке обуке, курсеве, семинаре и саветовања из области заштите од пожара и ванредних ситуација
    располаже имовином ВСС
    одређује заступника ВСС
    врши и друге послове предвиђене Пословником о раду

Члан 18.
    
    Седницу Скупштине,  сазива Председник ВСС на основу:
    Одлуке Извршног одбора, или
    захтева најмање 1/3 чланова Скупштине, или
    захтева Надзорног одбора.
    Захтев за заказивање седнице Скупштине мора садржати образложени предлог питања чије се разматрање тражи.
    Седница Скупштине чије је заказивање тражила 1/3 чланова Скупштине односно Надзорни одбор мора се сазвати у року од 60 дана од подношења образложеног захтева.
Члан 19.

Скупштина се одржава и пуноважно одлучује ако је присутно више од 1/2 чланова Скупштине ВСС осим када се одлучује о доношењу,  изменама и допунама Статута и о престанку рада ВСС, када мора бити присутна најмање 2/3 чланова Скупштине ВСС.
Одлуке се доносе већином присутних чланова.

Члан 20.

    Председник,подпредседник  и секретар ВСС, се бирају на период од 4 године.
    У истом мандатном периоду,председник и подпредседник  не могу бити из исте организације- удружене чланице ВСС.
    Функција председника и подпредседника врши се волонтерски.
    Рад и овлашћења председника, подпредседника и секретара утврђују се Пословником о раду.

ИЗВРШНИ ОДБОР
Члан 21.

    Извршни одбор  је  орган Скупштине ВСС, и састоји се од 13 чланова равноправно изабраних из удружених чланова укључујући у овај број  председника и   подпредседника  ВСС.
    Извршним одбором председава председник ВСС који је уједно и председник Извршног одбора, а у његовом одсуству  подпредседник..
    Чланови Извршног одбора се бирају из састава Скупштине, на период од 4 године.    
Члан 22.

Седнице Извршног одбора се одржавају по потреби, а најмање четири пута годишње.
Седница Извршног одбора може се одржати ако је присутно више од 1/2 чланова, а одлука се сматра донетом, ако је за њу гласало више од половине присутних чланова.
Извршни одбор доноси своје одлуке у складу са Пословником о раду.

                                                        Члан 23.

Извршни одбор ВСС:
    извршава одлуке и закључаке Скупштине ВСС
    именује председника и чланове Стручно-техничког савета
    именује председника и чланове Комисије за организациона и статутарна питања, Комисије за доделу  признања и унапређења, и по потреби и друга радна тела,
    доноси годишњи план рада и финансијски план,
    разматра годишњи обрачун ВСС,
    подноси Извештај о свом раду Скупштини ВСС
    доноси  акта којима се утврђује рад ВСС,
    доноси Пословник о  раду
    разматра извештаје Надзорног одбора, Стручно-техничког савета и других радних тела која је именовао,
    закључује уговоре и споразуме у складу са својим надлежностима
    остварује сарадњу са надлежним органима ,организацијама,привредним друштвима и другим правним лицима у складу са Законом,
    врши и обавља и друге послове од интереса за рад ВСС

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 24.

    Надзорни одбор се састоји од  5 чланова.
    Надзорни одбор се конституише избором председника и доношењем Пословника о раду.
Чланови Надзорног одбора не могу бити  истовремено и  чланови других органа и радних тела  ВСС.
Чланови Надзорног одбора не могу бити два пута узастопно бирани у овај орган.
Надзорни одбор може да ради и пуноважно одлучује ако је на седници присутно више од ½ чланова, а одлуке се доносе већином присутних чланова.
Седнице Надзорног одбора се одржавају према потреби, а најмање једном годишње.

Члан 25.

Надзорни одбор врши:
    надзор и контролу  пословања ВСС,
    надзор над применом Статута и других општих аката ВСС,
    контролу спровођења одлука и закључака органа и тела ВСС,
    контролу располагања средствима и поштовање финансијског плана,
    као и друге послове које им стави у задатак   Скупштина ВСС.
О уоченом стању Надзорни одбор обавештава Скупштину  ВСС, а по потреби, Извршни одбор и надлежни орган .
    Скупштина ВСС је дужна да размотри извештај Надзорног одбора, и да о њему заузме свој став.


СТРУЧНО-ТЕХНИЧКИ САВЕТ

Члан 26.

    Стручно-технички савет ВСС ( у даљем тексту: СТС), бави се стручно-техничким пословима из програмских активности ВСС.
    Програмске активности доноси Извршни одбор у  годишњем плану рада.

Члан 27.

    Председника и чланове СТС-а, бира Извршни одбор ВСС.
    Председник СТС-а  учествује у раду Извршног одбора без права одлучивања.
    СТС  је за свој рад одговоран Извршном одбору.


КОМИСИЈА ЗА ОРГАНИЗАЦИОНА И СТАТУТАРНА ПИТАЊА

Члан 28.

    Комисија за организациона и статутарна питања  разматра унапређивање организације унутар ВСС, припрема предлоге за избор кадрова и за измену и допуну одредаба Статута и других општих аката ВСС.
    Председника и чланове  комисије бира  Извршни одбор ВСС.
    Комисија за свој рад одговара Извршном одбору ВСС.

КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ВАТРОГАСНИХ ПРИЗНАЊА

Члан 29.

    Комисија за доделу ватрогасних признања обавља све послове у вези са предлозима за доделу ватрогасних признања члановима ВСС, као и  за доделу одликовања и других друштвених признања.
    Председника и чланове комисије бира Извршни одбор ВСС.
    Комисија за свој рад који је уређен Пословником и Правилником о додели ватрогасних признања ,одговара Извршном одбору ВСС.


ФИНАСИРАЊЕ ВСС
Члан 30.

    ВСС се финансира из:
    средстава буџета Републике Србије,
    средстава фонда за ванредне ситуације
    средстава која се издвајају по Закону,
    средстава помоћи других органа и организација, предузећа, појединаца у виду донаторства, спонзорства,поклона и сл.
    сопствених прихода.
Члан 31.

Новчана и материјална средства ВСС користи у складу са Законом и  овим Статутом.
Члан 32.

Распоређивање средстава ВСС врши се финасијским планом, а коначна расподела годишњим обрачуном.
У платном промету ВСС има права, обавезе и одговорности у погледу располагања средствима утврђеним Законом и овим Статутом.

СТРУЧНА СЛУЖБА ВСС
Члан 33.

    За извршавање техничких и административних послова ВСС-а, као и за реализацију одлука и закључака органа ВСС-а и програмских задатака,ВСС може организовати стручну службу.У склопу стручне службе организује се Центар за обуку ватрогасних кадрова.
         Стручну службу својом одлуком оснива Извршни одбор ВСС-а.
    Стручном службом руководи и за њен рад је одговоран секретар.
    Састав,права и обавезе стручне службе регулишу се одговарајућим општим актима које доноси Извршни одбор.
    Уговором о раду регулишу се права и обавезе запослених у стручној служби.
    
АКТИ ВСС
Члан 34.
    
    У циљу обезбеђења рада на реализацији програмских задатака, Извршни одбор ВСС, доноси  акта:
    Правилник о униформи и ознакама чинова и функција у добровољном ватрогаству
    Правила службе у добровољном ватрогаству
    Правилник о стручном образовању и стицању звања и чинова
    Правилник о ватрогасним такмичењима и извођењу ватрогасних вежби
    Правилник о канцеларијском и архивском пословању
    Правилник о судијама и суђењу на ватрогасним такмичењима
и друга акта за која се укаже потреба јединственог уређивања односа унутар организације.
Извршни одбор утврђује предлог Правилника о симболима ВСС,

    Предлог за доношење аката,као и измене и допуне истих,могу покренути комисије ВСС,СТС,удружени чланови.

ПРЕСТАНАК РАДА ВСС

Члан 35.

ВСС престаје са радом под условима и на начин предвиђен Законом, Статутом, односно одлуком удружених  чланица.
ВСС престаје са радом одлуком 2/3 чланова Скупштине.
У случају престанка рада (гашења) ВСС-а,сва имовина ВСС-а ће се пренети на чување Републици Србији.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.

Измене и допуне овог Статута се врше на начин и по поступку прописаном за његово доношење.
Предлог за доношење, измене и допуне овог Статута може поднети најмање 1/3 чланова Скупштине ВСС, или Извршни одбор.
 Предлог за доношење, измене и допуне овог Статута или  аката ВСС покреће се на основу писаног предлога предлагача из предходног става, у року од 30 дана од добијања предлога.

Члан 37.

Предлог за доношење, измену и допуну овог Статута и других  аката ВСС, доставља се Комисији за организациона и статутарна питања, након  чега она свој став доставља Извршном одбору ВСС.

Члан 38.

Тумачење овог Статута даје Скупштина ВСС, а тумачење  аката даје Извршни одбор ВСС.
Члан 39.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од дана овере код надлежног органа.

Члан 40.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут ВСС донет 21.04.2001.године са изменама и допунама Статута усвојеним 23.05.2005


 

                                                                                 ВАТРОГАСНИ САВЕЗ СРБИЈЕ
                                                                                ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ СКУПШТИНЕ
                                                                                         Михајловић Драган

 

 

Ко је присутан

Ко је на мрежи: 4 гостију и нема пријављених чланова

2001-2016 Ватрогасни савез Србије - Статут. Сва права задржана.Препоручени претраживач Mozila Firefox
Powered by Joomla 1.7 Templates