Штампа

Текс Плана и програма обуке  можете преузети овдеpdffr

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА ЗВАЊЕ
„ПИОНИР ВАТРОГАСАЦ“

                                                                          теорија        вежба
1.    Прописи и организација заштита од пожара          2
2.    Основи горења и гашења                                   3
3.    Ватрогасна техника                                            4            2
4.    Пожарно превентиван заштита                            4
5.    Основи тактике гашења                                     2             2
6.    Практичне вежбе са опремом                              1             3   
Укупно часова:                                                       16            7


ПРЕДМЕТ: Прописи и организација заштите од пожара
    кратак историјски развој ватрогаства
    улога и значај добровољног ватрогасног друштва
    улога ватрогаства у заштити људи и имовине угрожених од пожара
    обавезе грађана у вези заштите од пожара

ПРЕДМЕТ: Основи горења и гашења
    основни појмови о горењу
    горење и експлозија
    подела материја са становишта горења
    температура паљења појединих материја
    продукти горења
    средства за гашење

ПРЕДМЕТ: Ватрогасна техника
    заштитна ватрогасна опрема
    лична заштитна опрема ватрогасаца
    ватрогасне цеви и арматуре
    апарати за гашење пожара типа „Ѕ1“, „Ѕ2“, „Ѕ3“
    брентача
    лестве прислањаче

ПРЕДМЕТ: Пожарно превентивна заштита
    циљеви и задаци противпожарне превентиве
    узроци пожара
    пожарне опасности и мере заштите у стану и школи
    пожарне опасности и мере заштите у пољопривреди и шумарству

ПРЕДМЕТ: Основи тактике гашења
    дојава пожара
    значај и улога и задаци ватрогасне тактике
    класификација пожара по фазама развоја
    класификација пожара по обиму и величини
    класификација пожара по местима настајања
    тактика примена воде за гашење
    ораганизација јединице за гашење пожара с освртом на               улогу „Пионир ватрогасац“
ПРЕДМЕТ: Практичне вежбе са опремом
    постројавање
    постројавање екипе од 9 чаланова
    предаја рапорта
    улога чланова екипе код вежбе са брентачом
    рад више екипа са брентачом истовремено на полигону за такмичење
    рад са ватрогасним апаратима Ѕ1, Ѕ2, Ѕ3
    рад са лествама прислањачама

 


ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ ЗА
ЗВАЊЕ ПИОНИР-ВАТРОГАСАЦ I КЛАСЕ


                                                                            теорија    вежба
1.    Прописи и организација заштите од пожара            2
2.    Основи горења и гашења                                     3
3.    Ватрогасна техника                                             4            2
4.    Пожарно превентивна заштита                              6
5.    Тактика гашења пожара                                      3            3
6.    Практичне вежбе са опремом                               1            6
Укупно часова:                                                        19          11

ПРЕДМЕТ: Прописи и организација заштите од пожара
    добровољно друштво у улози заштите људи и имовине згрожених од пожара
    циљеви и задаци ватрогаства
    организација заштите од пожара
    добровољна друштва и савези улога и значај
    формациски облик ватрогасних јединица

ПРЕДМЕТ: Основи горења и гашења
    горење као хемиски процес
    подела материја према запаљивости
    горење гасовитих материја
    горење течних материја
    горење чврстих материја
    експлозивне смеше
    границе експлозивности
    продукти оксидације
    принципи гашења
    средства за гашење

ПРЕДМЕТ: Ватрогасна техника
    лична опрема ватрогасаца
    заштитна опрема ватрогасаца
    апарати за заштиту дисајних органа
    заштитна одећа отпорна од топлоте и киселине
    пењачко уже и унакрсно уже
    скупна опрема
    справе и опрема за гашење
    ватрогасне пумпе
    водне арматуре
    справе за ваздушну пену
    ручни преносни апарати пуњени прахом
    преносни ватрогасни апарати типа Ѕ и CO2
    ватрогасне лестве

ПРЕДМЕТ: Пожарно превентивна заштита
    основни појмови пожарно превентивних мера
    узрочници пожара
    грађевински материјали и њихово понашање у пожарима
    елементи грађевине и њихов утицај на пожаре
    пожарно превентивне мере у стамбеним објектима
    пожарне превентивне мере у јавним објектима
    пожарне превентивне мере у радионицама и индустрији
    пожарно превентивне мере у пољопривреди и шумарству

ПРЕДМЕТ: Тактика гашења пожара
    организација службе
    дојава пожара
    систем веза
    систем узбуњивања
    развој пожара
    фактори који утичу на развој пожара
    пожарни сектори
    извиђање и процена ситуације
    улазак у просторије
    спашавање угрожених лица и имовине
    гашење пожара
    средства за гашење и тактичка примена
    гашење на отвореном простору
    гашење у затвореном простору
    поступак по завршетку гашења пожара

ПРЕДМЕТ: Практичне вежбе са опремом
    развлачење и спајање потисних црева
    развлачење и спајање усисног вода Ф75 („Б“)
    рад са 7 и 9 чланова школске вежбе са пумпом 400/4
    рад са пумпом 400/4 повлачење воде
    рад са превозним апаратима типа Ѕ и CO2
    практичан рад са заштитном маском
    рад са лествама прислањачама и кукаче

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ
ЗА ЗВАЊЕ „ВАТРОГАСАЦ“
                                                                           теорија    вежба
1.    Прописи и организација заштите од пожара          4
2.    Пожарно превентивана заштита                          8
3.    Ватрогасна техника                                          12           3
4.    Тактика гашења пожара                                   12           3
5.    Практичне вежбе са опремом                              2          28
6.    Техиничка служба у ваторгаству                         4           4
7.    Основни појмови горења и гашења                      5
8.    Прва помоћ медицинска                                      5
Укупно часова:                                                       52          38

ПРЕДМЕТ: Прописи и организација пожара
    кратак развој ватрогаства у свету и код нас
    ватрогасно друштво
    закон о заштити од пожара
    циљеви и задаци ватрогаства
    организација заштите од пожара
    пратећи прописи
    добровољна ватрогасна друштва и савези
    статут и правилници у ватрогаству
    формацијски облик ватрогасних јединица
    чинови и ознаке

ПРЕДМЕТ: Пожарно превентивна заштита
    циљ пожарно превентивних мера
    основни појмови пожарно превентивних мера
    узрочници пожара
    елементи грађевине и њихов утицај на пожаре
    грађевински материјал и њихово понашање у пожарима
    пожарно превентивне мере у стамбеним објектима, јавним објектима, радионицама и индустрији
    пожарно превентивне мере у пољопривреди и шумарству
    инсталације у зградама
    пожарно превентивне мере код превоза опасних материја

ПРЕДМЕТ: Ватрогасна техника
    лична опрема ватрогасаца
    скупна опрема ватрогасних јединица
    водне арматуре, ватрогасна црева и опрема за пену
    ручни ватрогасни апарати
    ватрогасне пумпе
    ватрогасне лестве
    ватрогасна возила
    апарати за заштиту дисајних органа
    заштитна одела од топлоте и киселина
    опрема за претакање и складиштење опасних материја
ПРЕДМЕТ: Тактика гашења пожара
    значај, улога и задатак ватрогасне тактике
    класификација пожара по врсти гориве материје, фазама развоја, обиму, величини и месту настајања
    оперативна организација службе
    тактика примене средства за гашење
    опасност при интервенцијама и мере заштите
    тактички наступ ватрогасних јединица
    тактика гашења спољашње и унтрашње навале, предности и недостаци и једне и друге навале
    тактика гашења пожара на железници, друмском саобраћају и речном саобраћају
    тактика гашења шумских пожара

ПРЕДМЕТ: Практичне вежбе са опремом
    постројавање
    постројавање екипе од 9 чланова
    предаја рапорта
    развачење и спајање потисних црева
    рад са ручним апаратима
    практичан рад са изолујућим апаратима
    рад са ватрогасном пумпом 800/8 са 7 и 9 чланова послуге са отвореног и затвореног налазишта воде
    рад са навалним возилима
    рад са лествама прислањаче
    рад са лествама кукаче
    рад са састављачама
    рад са хидрантом
    рад са ваздушним јастуком

ПРЕДМЕТ: Техничка служба у ватрогаству
    задаци техничке службе
    возила за техничку интервенцију
    опрема за акцидентне ситуације
    опрема за претакање и ускладиштење опасних материја
    спашавање људи и животиња
    рад са ужадима
    рад са хидрауличним алатима и уређајима

ПРЕДМЕТ: Основни појмови горења и гашења
    основни појмови о горењу
    горење као хемиски процес
    подела материја према запаљивости
    горење гасовитих, течних и чврстих материја
    експлозивне смеше
    границе експлозивности
    принципи гашења
    средства за гашење


ПРЕДМЕТ: Прва медицинска помоћ
    утврђивање стања повређеног
    средства за пружање прве помоћи
    рана и поступак са раном, крварење и пружање прве помоћи
    реанимација
    опекотине и пружање прве помоћи
    прва помоћ контаминираном људству
    ношење повређених

 


ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ
ЗА ЗВАЊЕ „ВАТРОГАСНИ ПОДОФИЦИР“

                                                             теорија           вежбе
1.    Прописи из противпожарне заштите        6        
2.    Пожарно превентивне мере                  10
3.    Горење и гашење                                 8
4.    Ватрогасне справе и опрема                 10           4    
5.    Тактика гашења пожара                      10           5
6.    Заштита од пожара у грађевинарству    10           3
7.    Техничка служба у ватрогаству            10           4
8.    Практичне вежбе                                  2          38
Укупно часова:                                         66          54

ПРЕДМЕТ: Прописи из противпожарне заштите
    закон о заштити од пожара
    закон о заштити човекове околине и отклањање последица елементарних непогода
    организација ватрогаства

ПРЕДМЕТ: Пожарно превентивне мере
    пожарне опасности и мере заштите у хемиској индустрији
    пожарне опасности и мере заштите у дрвној индустрији
    пожарне опасности и мере заштите у текстилној индустрији
    пожарне опасности и мере заштите у индустрији гуме, коже и обуће
    пожарне опасности и мере заштите у металопрерађивачкој индустрији
    технолошка превентива
    превентива у пољопривреди и шумарству

ПРЕДМЕТ: Горење и гашење
    општи појмови горења (дим, пламен, жеравица, пепео)
    потпуно и непотпуно сагоревање
    горење гасова, течности и чврстих материја
    горење и експлозија – границе експлозивности
    начела и начин гашења
    средства за гашење


ПРЕДМЕТ: Ватрогасне справе и опрема
    опрема за заштиту дисајних органа
    ватрогасне пумпе
    ватрогасна возила
    бацачи воде и пене
    стабилни уређеји за гашење пожара
    опрема за опасне материје
    уређеји за откривање и дојаву пожара
    рад са опремом и упознавање са функцијом чете

ПРЕДМЕТ: Тактика гашења пожара
    дефиниција и класификација пожара по врстама гориве материје, фазама развоја, обиму и величини и месту настајања
    развој и ширење пожара
    тактика примене средстава за гашење
    руковођење интервенцијом
    опасности при интервецнији и мере заштите
    тактички наступ ватрогасних јединица
    тактика гашења у објектима где борави много људи
    гашење пожара при акцидентима с опасним материјама
    практичан рад: тактички задаци гашења пожара са употребом изолујућих апарата
    релејно снабдевање водом

ПРЕДМЕТ: Заштита од пожара у грађевинарству
    понашање грађевинских материјала у пожару
    развој пожара у зградам
    пожарно оптерећење
    пожарни сектори
    евакуација и спашавање
    громобранске инсталације
    статички електрицитет и заштита
    панична светла

ПРЕДМЕТ: Техничка служба у ватрогаству
    универзална техничка возила
    специјална техничка возила
    техничке интервенције при акцидентима с опасним материјама
    спашавање људи и животиња
    руковођење интервенцијом
    рад са универзалним техничким возилом
    рад са специјалним техничким возилом
    рад са заштитном и другом опремом

ПРЕДМЕТ: Практичне вежбе
    вежба са моторном пумпом III/1(a)
    вежба са ватрогасним возилом
    самоспашавање са једним ужетом
    спашавање унакрсним ужетом
    вежбе с кукачама
    вежбе с растегачама
    вежбе с спусницом
    вежбе с ваздушним ускочним јастуком

 


ПЛАН И ПРОГРАМ ОБУКЕ
ЗА ЗВАЊЕ „ВАТРОГАСНИ ОФИЦИР“

                                                                    теорија    вежба
1.    Пропис из области заштите од пожара            6
2.    Горење и гашење                                         6
3.    Пожарно превентивне мере                          10
4.    Тактичка гашења пожара                            15           5
5.    Ватрогасне справе и опрема                         15           5
6.    Заштита од пожара у грађевинарству
са елементима електротехнике и мерама
заштите од пожара                                            10
7.    Техничка служба у ватрогаству                     5           5
8.    Практичне вежбе                                         3          47
Укупно часова:                                                70          62

ПРЕДМЕТ: Прописи из обласити заштите од пожара
    закон заштите од пожара
    закон о промету запаљивих течности
    закон о промету експлозивним материја
    технички прописи из области заштите од пожара
    статут ватрогасног душтва
    правилници и планови заштите од пожара

ПРЕДМЕТ: Горење и гашење
    основе процеса горења
    оксидација
    продукти оксидације
    утицај топлоте на горење
    горење и сагоревање запаљивих материја према агрегатном стању
    начела и начини гашења
    средства за гашење
    ефекти гашења
    опасне материје
    идентификација опасних материја у промету

ПРЕДМЕТ: Пожарно превентивне мере
    узроци пожара
    пожарне опасности и мере заштите по гранама индустрије
    пожарне опасности и мере заштите у пољопривреди и шумарству
    пожарне опасности и мере заштите у јавним објектима


ПРЕДМЕТ: Тактика гашења пожара
    дефиниција и класификација пожара
    развој и ширење пожара
    тактичка примена средстава за гашење
    оперативна организација службе
    руковођење интервенцијом
    опасности при интервенцији и мере заштите
    тактички наступ ватрогасних јединица
    тактички наступ појединим делова објекта
    гашење шумских пожара
    гашење у контаминираној средини
    тактика гашења пожара по индустриским гранама
    тактика гашења при акцидентима са опасним материјама
    практични део, тактички задаци гашења пожара и употреба изолационих апарата, руковођење интервенцијом

ПРЕДМЕТ: Ватрогасне справе и опрема
    ватрогасне цеви
    ватрогасне арматуре за воду и пену
    апарат за гашење
    ватрогасне пумпе
    ватрогасна возила
    снабдевање водом
    стабилне инсталације за гашење водом
    заштитна опрема
    апарати за заштиту дисајних органа
    уређаји и опрема за спашавање на висини
    практичне вежбе са пумпама, са алатима за гашење и рад са апаратима за заштиту дисајних органа

ПРЕДМЕТ: Заштита од пожара у грађевинарству и електротехничке мере заштите од пожара
    понашање грађевинских материјала у пожару
    развој пожара у зградама
    пожарно оптерећење
    пожарни сектори
    евакуација и спашавање
    инсталације и мере заштите
    осигурачи
    статички електрицитет и заштита
    дојавни систем
    паник инсталације
    громобранске инсталације

ПРЕДМЕТ: Техничка служба у ватрогаству
    универзална техничка возила
    специјална тенхничка возила
    техничке интервенције са опасним материјама
    спашавање људи и животиња
    руковођење интервенцијом
    практичан рад са универзалним возилом, специјалним техничким возилом, рад са заштитном и другом опремом


ПРЕДМЕТ: Практичне вежбе

    теоретски део: разлике у раду са моторном ватрогасном пумпом и ватрогасним возилом код гашења водом и пеном, снабдевање водом из отвореног и затвореног налазишта воде

    практични део: вежбе са моторном пумпом, ватрогасно возило и гашење уз употребу воде и пене

    вежбе са лествама

    вежбе са спусницама

    вежбе са ускочним јастуком

    самоспашавање једним ужетом

Ко је присутан

Ко је на мрежи: 17 гостију и нема пријављених чланова

2001-2016 Ватрогасни савез Србије - План и програм обуке за стицање звања. Сва права задржана.Препоручени претраживач Mozila Firefox
Powered by Joomla 1.7 Templates