Штампа

Текс правилника можете преузети овдеpdffr pdffr

 

На основу члана 31. Статута Ватрогасног савеза Србије, Извршни одбор на седници одржаној 11.11.2005  године  доноси:

ПРАВИЛНИК
о  стручном оспособљавању и стицању звања у добровољном ватрогаству

Члан 1.
Овим Правилником уређује се начин припреме и полагања испита за звања и услови и поступак признавања звања у добровољном ватрогаству.

Члан 2.
Звања у добровољном ватрогаству су:
-    пионир - ватрогасац
-    пионир - ватрогасац I класе
-    ватрогасац
-    ватрогасац I класе
-    ватрогасни подофицир
-    ватрогасни подофицир I класе
-    ватрогасни официр
-    ватрогасни официр I класе
-    виши ватрогасни официр
-    виши ватрогасни официр I класе

Члан 3.
Члан добровољног ватрогасног друштва који, по одредбама овог Правилника положи одговарајући испит стиче звање: пионир – ватрогасац, пионир – ватрогасац I класе, ватрогасац, ватрогасни подофицир, ватрогасни официр и виши ватрогасни официр.
Звања: ватрогасац, ватрогасни подофицир, ватрогасни официр, и виши ватрогасни официр, могу се доделити члану добровољног ватрогасног друштва и без полагања испита на начин и под условима предвиђеним овим Правилником.
Члан добровољног ватрогасног друштва након проведеног стажа у звању ватрогасац, ватрогасни подофицир, ватрогасни официр и виши ватрогасни официр, а на основу показаних резултата у раду, стиче право на унапређење у звање:  ватрогасац I класе, ватрогасни подофицир I класе, ватрогасни официр I класе и  виши ватрогасни официр I класе, према одредбама овог Правилника.

ПРИПРЕМЕ ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

Члан 4.
Ради што потпунијег стицања знања за звања у добровољном ватрогаству, организује се припрема кандидата за полагање испита.
Припрема и полагање испита за стицање звања у добровољном ватрогаству изводи се према Наставном плану и програму кога доноси Ватрогасни савез Србије.
Наставни план и програм се састоји од теоријског и практичног дела.
Наставни план и програм је у прилогу овог Правилника и чини његов саставни део.


Члан 5.
Припрему чланова добровољног ватрогасног друштва за полагање испита за стицање звања у добровољном ватрогаству организују:
-    за звања: пионир – ватрогасац, пионир – ватрогасац I класе, и ватрогасац, команда ватрогасне јединице добровољног ватрогасног друштва уз предходну сагласност Стручно-техничког савета Општинског ватрогасног савеза.
-    за звање: ватрогасни подофицир, Стручно-технички савет Општинског ватрогасног савеза, уз предходну сагласност Стручно-техничког савета Окружног-градског ватрогасног савеза, односно Покрајинског ватрогасног савеза
-    за звање: ватрогасни официр, Стручно-технички савет Окружног-градског ватрогасног савеза, односно Покрајинског ватрогасног савеза, уз предходно прибављену сагласност Стручно-техничког савета Ватрогасног савеза Србије.
-    за звање: виши ватрогасни официр, Стручно-технички савет Ватрогасног савеза Србије.

Члан 6.
Уместо похађања курса из чл. 5. овог Правилника, кандидати за полагање за звање ватрогасни подофицир и ватрогасни официр, у изузетним случајевима, када се у ближој околини не организују курсеви, могу индивидуално припремати, осим практичног дела.
Сагласност за ослобађање од похађања курса даје Стручно-технички савет из члана 5. овог Правилника уз услов да кандидат има завршен основни курс.

Члан 7.
Организатор припреме чланова добровољног ватрогасног друштва за полагање испита за стицање звања у добровољном ватрогаству, у циљу добијања сагласности подноси Општинском , односно Окружном-градском, односно Покрајинском, односно Ватрогасном савезу Србије захтев који садржи:
-    број кандидата за припрему за полагање испита,
-    списак наставника са звањима у добровољном ватрогаству, или грађанству по наставним предметима,
-    распоред одржавања наставе,
-    приказ наставних учила,
-    оријентациони термин полагања испита.

Уколико организатор припреме за полагање испита за стицање звања у добровољном ватрогаству испуњава услове садржане у Нормативу наставних учила и наставног кадра, који је саставни део овог правилника, СТС вишег ватрогасног савеза ће издати сагласност за организовање и припреме кандидата.

ИСПИТИ

Члан 8.
Испит за стицање звања у добровољном ватрогаству састоји се од теоријског и практичног дела и полаже се према градиву из Наставног плана и програма.
Теоријски део испита  може бити писмени и усмени.


Члан 9.
Члан добровољног ватрогасног друштва полаже испит након завршене наставе из теоријског и практичног дела или индивидуалне припреме према Наставном плану и програму, ако су испуњени остали услови предвиђени овим Правилником и то:
-    за звање: пионир-ватрогасац, завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање и стаж од најмање 3 месеца у чланству ДВД-а,
-    за звање: пионир-ватрогасац I класе, навршених 11 година живота,  завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање, положен испит за звање пионир-ватрогасац,  и стаж од најмање 6 месеци у чланству ДВД-а,
-    за звање: ватрогасац, навршених 16 година живота, завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање, и стаж од најмање 6 месеци у ДВД-у,
-    за звање: ватрогасни подофицир, завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање и завршено основно образовање и
1.    стаж од најмање 2 године у звању ватрогасац или,
2.    ватрогасац  I класе без обзира на стаж.
-    за звање: ватрогасни официр, завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање, завршено  средње образовање (3 степен) и
1.    стаж од најмање 3 године у звању ватрогасни подофицир или,
2.    ватрогасни подофицир I класе без обзира на стаж,
3.    ватрогасни подофицир I класе, без одговарајуће школске спреме, ако је у поменутом звању провео најмање 10 година,
4.    ватрогасац са најмање две године стажа у ДВД-а, и завршеним вишим или високим образовањем.
-    за звање: виши ватрогасни официр, похађање семинара, завршено средње образовање ( 4 степен) и
1.    стаж од најмање 5 година у звању ватрогасни официр,
2.    ватрогасни официр I класе без обзира на стаж,

Члан 10.
Приликом подношења пријаве за полагање испита за звања у добровољном ватрогаству, организатор припреме подноси:

-    за звање: пионир-ватрогасац, потврду о завршеној теоријској и практичној настави за ово звање,
-    за звање: пионир-ватрогасац I класе, потврду о завршеној теоријској и практичној настави за ово звање, фотокопију Извода из матичне књиге рођених, фотокопију Дипломе о признавању звања пионир-ватрогасац,
-    за звање: ватрогасац, потврду о завршеној теоријској и практичној настави за ово звање, фотокопију Извода из матичне књиге рођених, потврду о стажу у ДВД-у, фотокопију Дипломе о признавању звања пионир-ватрогасац I  класе (уколико је испит за то звање положио),
-    за звање: ватрогасни подофицир, потврду о завршеној теоријској и практичној настави за ово звање, фотокопију Дипломе о признавању звања ватрогасац или ватрогасац I класе, фотокопија Дипломе о стеченом образовању,
-    за звање: ватрогасни официр, потврду о завршеној теоријској и практичној настави за ово звање, фотокопију Дипломе о признавању звања ватрогасни подофицир или ватрогасни подофицир I  класе, фотокопија Дипломе о стеченом образовању,
-    за звање: виши ватрогасни официр, фотокопија Дипломе о признавању звања ватрогасног официра или ватрогасног официра I класе.

Одобрење за полагање испита за стицање звања у добровољном ватрогаству, на основу поднете документације даје СТС ватрогасног савеза из члана 5. овог Правилника.

ИСПИТНЕ КОМИСИЈЕ

Члан 11.
Испити за стицање звања у добровољном ватрогаству полажу се пред Испитном комисијом.
Испитна комисија се састоји од председника, члана и по једног испитивача за сваки предмет.

Члан 12.
У састав Испитне комисије може бити именовано лице које има најмање исто или више звање у добровољном ватрогаству од звања за које се полаже испит.
Изузетно, испитивачи могу бити и лица која су била предавачи на настави.


Члан 13.
У састав испитне комисије именују се:
1.    за звање пионир-ватрогасац, пионир-ватрогасац I класе и  ватрогасац
-    Председник кога именује СТС Општинског ватрогасног савеза,
-    Командир добровољне ватрогасне јединици на чијем терену се полажу испити,
-    Испитивачи које именује СТС Општинског ватрогасног савеза.

2.    за звање ватрогасног подофицира
-    Председник кога именује СТС Окружног-градског, Покрајинског  ватрогасног савеза,
-    Члан  Стручно - техничког савета,  Окружног - градског ватрогасног савеза,
-    Испитивачи које именује СТС Окружног-градског, Покрајинског  ватрогасног савеза,

3.    за звање ватрогасни официр
-    Председник кога именује Стручно - технички савет Ватрогасног савеза Србије, Покрајинског  ватрогасног савеза за територију покрајине,
-    Члан Стручно - техничког савета, Окружног – градског, Покрајинског  ватрогасног савеза,
-    Испитивачи које именује Окружни-градски, Покрајински  ватрогасни савез.

4.    за звање виши ватрогасни официр
-    Председника и два члана комисије именује Стручно - технички савет Ватрогасног савеза Србије.


Члан 14.
Испитна комисија одређује време и место полагања појединих испита и утврђује распоред полагања појединих предмета Усмени део испита се полаже у једном дану, а остали делови испита се могу полагати и парцијално.
На писменом делу испита, Испитна комисија предаје кандидату задатак или тест и одређује време за његову израду.
На усменом делу испита кандидат извлачи писмено формулисана три (3) питања и на њих усмено одговара.
На практичном делу испита кандидат решава задатке које му зада Испитна комисија, према Наставном плану и програму.

Члан 15.
Кандидати који полажу испит за звање ватрогасног подофицира, ватрогасног официра или вишег ватрогасног официра, ослобођени су полагања оних предмета или дела предмета које су положили у току свог образовања у редовном школовању, а чији је програм најмање једнак програму предвиђеном за стицање звања у добровољном ватрогаству.
Одлуку о ослобађању од полагања предмета или дела испиту доноси Стручно - технички савет из члана 5. овог Правилника.

Члан 16.
Након што прегледа писмено урађен задатак и саслуша одговоре на постављена питања, Испитна комисија приступа оцењивању кандидата.

Члан 17.
Оцењивање се врши комисијски, уз присуство свих чланова Испитне комисије.
Оцене успеха гласе:
-    положио са одличним успехом,
-    положио са врло добрим успехом,
-    положио са добрим успехом,
-    положио са довољним успехом,
-    није положио.

Општи успех кандидата чини збир свих појединачних оцена подељен са њиховим бројем.
Оцена на испиту за звање виши ватрогасни официр гласи:
-    положио,
-    није положио.

Члан 18.
Кандидадт који из једног или два предмета добије оцену није положио, упућује се на поправни испит.
Рок за полагање поправног испита одређује Испитна комисија, и он не може бити дужи од месец дана.

Члан 19.
Кандидат који из 3 и више предмета добије оцену није положио, и кандидат који на поправном испиту поново добије оцену није положио, или из неоправданих разлога не приступи полагању испита, није положио испит за стицање звања.
Кандидат може поновити полагање испита за стицање звања највише 3 пута.
Време између једног и другог полагања испита не може бити краће од 3 месеца.

Члан 20.
Испитна комисија сачињава извештај о одржаном испиту.
Кандидату који успешно положи испит, Испитна комисија издаје Сведочанство о положеном испиту, а кандидату који је положио испит за звање виши ватрогасни официр, Уверење.
На основу Сведочанства, односно Уверења из става 2. овог члана, Диплому о признавању звања издаје:
-    за звање: пионир-ватрогасац, пионир-ватрогасац I класе, и ватрогасац, Општински ватрогасни савез.
-    за звање: ватрогасни подофицир, Окружни-градски, Покрајински ватрогасни савез
-    за звање: ватрогасни официр, и виши ватрогасни официр, Ватрогасни савез Србије.
Изглед Сведочанства, Уверења, и Дипломе утврђује Извршни одбор Ватрогасног савеза Србије, и обезбеђује њихову штампу и дистрибуцију јединствено за територију Републике Србије.

ПРИЗНАВАЊЕ ЗВАЊА БЕЗ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

Члан 21.
Без полагања испита у добровољном ватрогаству се могу признати  звања, под следећим условима:
-    звање ватрогасац
1.    члановима добровољног ватрогасног друштва који имају доказ да су успешно завршили одговарајући курс и вршили послове заштите од пожара у Јединицама цивилне заштите и Војсци Југославије, и активно раде у добровољном ватрогасном друштву,
-    звање ватрогасни подофицир
1.    члановима који су у редовном школовању стекли звање квалификовани ватрогасац или ватрогасни техничари са стажом од најмање две године у ДВД-у,
2.    члановима који имају положен стручни испит за обављање послова заштите од пожара, по програму за средње образовање, са стажом од најмање две године у ДВД-у,
3.    члановима који раде у професионалним ватрогасним јединицама са средњим образовањем, положеним стручним испитом и стажом од најмање једне године у ДВД-у.
-    звање ватрогасни официр
1.    члановима који имају стечено више или високо образовање ,  са стажом од једне године у ДВД-у.

Одлуку о признавању звања из става 1. овог члана доносе, на основу приложене документације и предлога ДВД-а, органи одређени чланом 20. овог Правилника.

Члан 22.
Извршни одбор,  поводом обележавања значајнијих јубилеја Ватрогасног савеза Србије, може признати – доделити заслужним члановима ватрогасних организација поједина звања на основу посебних правила.

УНАПРЕЂЕЊА У ЗВАЊА ПРВЕ КЛАСЕ

Члан 23.
Члан добровољног ватрогасног друштва, на основу резултата у раду, стиче право на унапређење у звање:
-    ватрогасац I класе
o    након проведеног стажа од 1 године у звању ватрогасац
-    ватрогасни подофицир I класе
o    након проведеног стажа од 2 године у звању ватрогасни подофицир
-    ватрогасног официра I класе
o    након проведеног стажа од 3 године у звању ватрогасни официр
-    вишег ватрогасног официра I класе
o    након проведеног стажа од 5 година у звању виши ватрогасни официр.

Уз предлог за унапређење у звање из става 1. овог члана добровољно ватрогасно друштво доставља образложење о резултатима рада члана добровољног ватрогасног друштва и фотокопију дипломе о признавању звања претходног степена.
Одлуку о унапређењу у звање ватрогасац I класе доноси, на предлог добровољног ватрогасног друштва, Стручно-технички савет  Општинског ватрогасног савеза, а о унапређењу у звање ватрогасни подофицир I класе, ватрогасни официр I класе и виши ватрогасни официр I класе, на предлог добровољног ватрогасног друштва и сагласности Општинског ватрогасног савеза, Стручно-технички савет ватрогасног савеза из члана 5. овог Правилника.
Образац Решења о унапређењу, утврђује Извршни одбор Ватрогасног савеза Србије, и обезбеђује његову штампу и дистрибуцију јединствено за територију Републике Србије.

ОДУЗИМАЊЕ ЗВАЊА

Члан 24.
Члану добровољног ватрогасног друштва звање се може одузети у следећим случајевима:
-    ако је члан осуђен за кривично дело против основа уређења и безбедности , против приватне или друштвене имовине као  и из користољубља,
-    ако ради против интереса и угледа ватрогасне организације,
-    ако је докуменатција по којој му је признато звање прећутао или дао нетачне податке у погледу услова битних за признавање звања,

Одлуку о одузимању звања у случајевима из става 1. овог члана доносе органи одређени чланом 20. овог Правилника.

ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 25.
Чланови ватрогасне организације у чину млађи ватрогасни официр, даном ступања на снагу овог Правилника преводе се у звање ватрогасни подофицир.

ЕВИДЕНЦИЈЕ О ЗВАЊИМА

Члан 27.
Евиденцију о стицању звања и унапређења у звања у добровољном ватрогаству воде Општински ватрогасни савези, а за звања, ватрогасни подофицир, ватрогасни подофицир I класе, ватрогасни официр, ватрогасни официр I класе, виши ватрогасни официр и виши ватрогасни официр I класе, Окружни-градски ватрогасни савези односно Покрајински ватрогасни савези за територију покрајине и Ватрогасни савез Србије.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28.
Тумачење овог Правилника даје Извршни одбор Ватрогасног савеза Србије.

Члан 29.
Усвајањем овог Правилника престаје да важи Правилник о стручном оспособљавању и стицању звања  у добровољном ватрогаству од 2002 године.

                                                                                                                             Председник ВСС-а,
      Љубо Самарџић с.р.

Ко је присутан

Ко је на мрежи: 32 гостију и нема пријављених чланова

2001-2016 Ватрогасни савез Србије - Правилник за стицање звања. Сва права задржана.Препоручени претраживач Mozila Firefox
Powered by Joomla 1.7 Templates