Законом о добровољном ватрогаству је регулисано да деца већ од 6 година узраста ,могу бити чланови добровољног ватрогасног друштва.

У добровољним ватрогасним друштвима и ватрогасним савезима одржавају се квиз такмичења,а Ватрогасни савез Србије одржава сваке друге године квиз такмичење за ватрогасни подмладак  (узраста од 6 до 16 година).

Квиз такмичење се састоји из два дела:

  • Теоретског
  • Практичног

У теоријском делу такмичари одговарају на питања,а у практичном делу деца узраста од 6-11 година слажу слагалицу,а деца узраста од 11-16 година везују ватрогасне чворове.

Правилник за квиз такмичење ватрогасног подмлаtка донет је 28.04.2010.године.

Квиз правила

 

Kвиз питања

 

Питања за јуниоре

1.    Шта је то ватрогасна пумпа и за шта служи?
a.    Ватрогасне пумпе служе да воду од налазишта путем цевних арматура допреме до места пожара и незамењиви су  део ватрогасне опреме.

2.    Шта је то сабирница и за шта служи?
a.    Сабирница је део ватрогасне опреме који служи да се два потисна млаза саставе у један и на тај начин повећа количина воде за гашење пожара ( напајање једног млаза из два извора) и састоји се од кућишта са два улаза и једним излазом.

3.    Како поступити ако ти се запали одећа?
a.    Ако ти се одећа запали треба да станеш, легнеш на земљу, лице покријеш рукама и ваљаш се док се одећа не угаси.

4.    Шта је ватрогасна техника и у које сврхе се користи?
a.    Под ватрогасном техником  подразумевају се сви уређају справе и опрема којима се може вршити откривање, дојава и гашење пожара и спасавање људи и имовине угрожене пожаром.

5.    Шта је то ватрогасни апарат и за шта служи?
a.    Ватрогасни апарат је лако преносиви апарат који служи да за гашење почетних и мањих пожара.

6.    За шта служи ватрогасни хидрант?
a.    Ватрогасни хидрант служи за снадбевање водом за гашење пожара.

7.    Како се у пожару штитимо од отровних гасова?
a.    У пожару се од отровних гасова чувамо тако што кроз просторију која је захваћена димом пролазимо клечећи јер топлота и отровни гасови прво попуњавају горње делове просторија, а можемо се заштитити стављањем мокре марамице преко уста и носа.
b.    Ватрогасци се од отровних гасова штите изолујућим апаратима за дисање.

8.    Како се прекида процес сагоревања?
a.    Процес сагоревања се прекида тако што се отклони један од три елемента неопходна за настајање процеса сагоревања, ( угушивање, охлађивање, одстрањивање гориве материје)  или деловањем посебних хемијских супстанци на процес сагоревања (антикаталитички)

9.    Шта су то гориве материје?
a.    Гориве материје су оне материје које, када их једном запалимо, настављају да горе и пошто одстранимо извор паљења.

10.    Наброј средства за гашење пожара?
a.    Вода, пена, прах, угљендиоксид (СО2), халон, инерген, халотрон,

11.    Како вода гаси пожар?
a.    Основни ефекат воде при гашењу пожара је охлађујући, тако што вода  бачена на место пожара прелази из течног у гасовито стање и за обављање тог процеса узима топлоту од пожара чиме га охлађује до потпуног гашења.

12.    Шта се не сме гасити водом?
a.    Водом се не смеју гасити електрична струја и инсталације јер је вода добар проводник и приликом гашења може доћи до удара струје. Не смеју се гасити ни лако запаљиве течности и запаљене масти и уља јер приликом гашења може доћи до разливања запаљених течности и уља. Не смеју се гасити пожари лаких метала јер агресивно реагују са водом.

13.    Који се опасности јављају код процеса сагоревања?
a.    Опасности које прате процес сагоревања су  отровне паре и гасови који се налазе у диму и издвајање велике количине топлоте.

14.    Како је организован систем  гашења пожара у нашој земљи?
a.    Пожаре гасе ватрогасне јединице које могу бити професионалне и добровољне. У професионалној ватрогасној јединици организовано је стално дежурство ватрогасаца, а добровољној ватрогасној јединици ватрогасци се окупљају по потреби.

15.    У којем пречнуку се израђују ватрогасна црева и коју ознаку имају?
a.    Црева се израђују у следећим пречницима А 110 мм, Б 75мм, Ц 52мм, и Д 25мм.

16.    Осим у случају пожара, наброј у којим још случајевима интервенишу ватрогасци?
a.    Ватрогасци осим у случају пожара интервенишу и у случајевима спашавања приликом земљотреса, приликом саобраћајних удеса, поплава, обрушавања разних конструкција итд.

17.    Како се регулише рад добровољног ватрогасног друштва?
a.    Рад сваког добровољног друштва се регулише Статутом тог друштва и другим актима донетим на основу њега.

18.    Који је најчешћи узрок избијања пожара  у кухињама?
a.    Највише кухињских пожара изазивају  масти и уља која се запале приликом спремања хране и зато  кување никада не остављати  без надзора.
19.    Како електрична енергија може изазавати пожар?
a.    Електична енергија може изазвати ако користимо несиправне  електричне проводнике  или уређаје, као и  неправилном  употребом елетричних проводника и уређаја

20.    Наброј превентивне мере заштите од пожара у шумама?
a.    Забрана ложења отворене ватре у шумама, организован надзор шума и дојавна служба, забрана спаљивања корова и сувог грања у шуми, обезбеђивање шумских просека за спречавање ширења пожара, обезбеђивање водозахвата, технике и људства за гашење шумских пожара итд.

21.    Како се поступа у случају када се осети мирис плина или лако запаљивих течности?
a.    У случају да се осети јак мирис плина или лако запаљиве течности, угрожен простор се мора пажљиво напустити и о томе одмах треба обавестити старију особу или позвати ватрогасце  са безбедног места.

22.    Како се врши евакуација у  случају пожара високих објеката?
a.    Евакуацију из високих објеката  вршимо искључиво употребом противпожарних степеница. Никада се не користи  лифт или неке друге комуникације.

23.    Поступци у случају пожара у биоскопима и позориштима?
a.    У случају пожара у биоскопима и позориштима потребно је у највећем реду и тишини напустити угрожен простор користећи евакуационе путеве и при томе слушати наредбе које издаје руководилац евакуације. Водите рачуна да унутар угроженог простора не остану лица са којима сте кренули у биоскоп или позориште. Уколико неко од ваших познаника не напусти простор о томе треба обавестити руководиоца евакуације или ватрогасце.  Када сте једном напустили простор никада се не враћајте назад.

24.    Фукција противпожарних знакова обавештења и упозорења?
a.    Ови знаци служе да нас обавесте и упозоре на опасности  појаве пожара и експлозија у угроженим просторима и обавезне поступке и радње да до пожара не дође, или  о поступцима и радњама у случају пожара.

25.    Наведи разлику између горења материја које се налазе у чврстом и течном агрегатном стању?
a.    Материје које се налазе у чврстом агрегатном стању горе жаром и пламеном а материје које се налазе у течном агрегатном стању само пламеном.

Питања за ватрогасни подмладак:

1.    Шта је брентача ?
a.    Брентача је апарат за гашење почетних пожара водом или ваздушном пеном. Састоји се од посуде израђене од поцинкованог лима, са прстенастим  постољем на доњем делу за стављање стопала ноге. На горњем делу постављен је поклопац и носач. На непокретном делу поклопца постављена је клипна пумпа, на који је прикључено  потисно гумено црево дужине 3 метра са обичном млазницом од Ф 4 мм на крају. На спољњој страни посуде налазе се носачи за две кантице од по један литар пенила, и специјалном млазницом за ваздушну пену.

2.    За шта служи ватрогасни шлем?
a.    Ватрогасни шлем служи за заштиту главе ватрогасаца од механичких удара, од воде, топлоте, хладноће и удара електричне струје.

3.    За шта служе потисна ватрогасна црева?
a.    Потисна ватрогасна црева служе за транспорт воде од ватрогасне пумпе до млазнице.

4.    За шта служи млазница?
a.    Млазница служи за усмеравање средства за гашење пожара  на место пожара.

5.    Шта је потребно за настанак ватре?
a.    За настанак ватре-процеса сагоревања потреби су, горива материја, кисеоник из ваздуха и топлота.

6.    Шта је ватра?
a.    Ватра  или горење је хемијски процес код којег се  горива материја спаја са кисеоником уз појаву пламена и дима.

7.    Наброј 5 узрочника пожара?
a.    Електрична струја, шибице, упаљачи, ложишта за ватру, опушак цигарете, удар грома итд.

8.    Како препознајемо ватрогасце који су кренули на гашење пожара?
a.    Ватрогасце који су кренули на гашење пожара препознајемо на основу звучних и светлосних сигнала које даје ватрогасно возило.

9.    Шта је добровољно ватрогасно друштво и чиме се оно бави?
a.    Добровољно ватрогасно друштво је друштвена организација у коју се грађани удружују да би заједнички извршавали послове  превентивне заштите од пожара и гашења пожара.

10.    Ко може постати члан ватрогасног подмладка?
a.    Свако дете старости од 6 до 16 година које се учлани у Добровољно ватрогасно друштво и положи испит за звање пионир ватрогасац.

11.    Шта је то превентивна заштита од пожара?
a.    Превентивна заштита од пожара је скуп мера и активности које се организовано предузимају са циљем да не дође до пожара, односно ако пожар настане, да последице буду што мање.

12.    Шта раде деца случају пожара?
a.    У случају пожара деца треба да обавесте старије особе о томе или позову ватрогасце,  напусте угрожен простор и оду на место заједничког окупљања у случају пожара.

13.    Највеће опасности од пожара су?
a.    Највеће опасности од пожара су од дима који је отрован и високих температура.

14.    Како ватрогасце обавештавамо о пожару и како?
a.    Ватрогасце о пожару обавештавамо позивањем телефонског броја 93. Том приликом пажљиво одговарамо на сва питања која нам ватрогасац постави а то су своје име и презиме, адресу где је избио пожар, шта се запалило и да ли има људи у пожару, и број телефона са којег смо позвали ватрогасце. По потреби одговарамо и на друга питања.

15.    Како напуштамо  објекат у случају пожара?
a.    У случају пожара или друге опасности угрожени објекат се напушта према плану евакуације и том приликом се користе противпожарна степеништа и путеви. Када смо једном напустили угрожен простор ника се не враћамо назад.

16.    Шта је то заједничко место окупљања?
a.    Заједничко место окупљања је унапред одређен простор Планом евакуације, на коме се окупљају сва лица која су напустила  простор угрожен било којом опасношћу, како би се са сигурношћу утврдило да ли су се сви евакуисали.

17.    Како се организује породица за случај пожара?
a.    Свака породица треба да направи свој кућни план спашавања у случају пожара којим дефинише, поступке у случају пожара, дојаву пожара, путеве и излазе у случају евакуације, поступак са лицима која се не могу сама евакуисати, заједничко место окупљања итд.

18.    Које мере ти  предузимаш да не дође до пожара?

19.    Како се користи ватра на излету?
a.    На излету, ватра се може користити  на за то предвиђеним местима, уз предузимање непоходних превентивних мера. Не сме се остављати без надзора и мора се потпуно угасити пре напуштања излетишта.

20.    У којим дисциплинама се такмиче припадници ватрогасног подмладка на ватрогасном такмичењу?
a.    Припадници ватрогасног подмладка на ватрогасном такмичењу такмиче се у  дисциплинама „Напад за гашење ручном пумпомо брентачом“ и „Штафетна трка са преношењем воде“