Припадници добровољне ватрогасне организације за обављање  послова из своје надлежности морају имати одређен степен знања и вештина.  Та знања и вештине они добијају на припремним курсевима за стицање појединих звања у добровољном ватрогаству.

Правилником о стручном оспособљавању и стицању звања у добровољном ватрогаству уређује се начин припреме и полагања испита за звања и услови и поступак признавања звања у добровољном ватрогаству.

Припремни курсеви и полагање испита за стицање звања у добровољном ватрогаству изводи се према Наставном плану и програму  Ватрогасног савеза Србије

ЗВАЊА

Звања у добровољном ватрогаству су:

 1. пионир – ватрогасац
 2. пионир – ватрогасац I класе
 3. ватрогасац
 4. ватрогасац I класе
 5. ватрогасни подофицир
 6. ватрогасни подофицир I класе
 7. ватрогасни официр
 8. ватрогасни официр I класе
 9. виши ватрогасни официр
 10. виши ватрогасни официр I класе

Члан добровољног ватрогасног друштва који положи одговарајући испит стиче звање: пионир – ватрогасац, пионир – ватрогасац I класе, ватрогасац, ватрогасни подофицир, ватрогасни официр и виши ватрогасни официр.

Члан добровољног ватрогасног друштва након проведеног стажа у звању ватрогасац, ватрогасни подофицир, ватрогасни официр и виши ватрогасни официр, а на основу показаних резултата у раду, стиче право на унапређење у звање:  ватрогасац I класе, ватрогасни подофицир I класе, ватрогасни официр I класе и  виши ватрогасни официр I класе.

УСЛОВИ

Члан добровољног ватрогасног друштва полаже испит након завршене наставе из теоријског и практичног дела или индивидуалне припреме према Наставном плану и програму, ако су испуњени остали услови  и то:

 1. за звање: пионир-ватрогасац, завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање и стаж од најмање 3 месеца у чланству ДВД-а,
 2. за звање: пионир-ватрогасац I класе, навршених 11 година живота,  завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање, положен испит за звање пионир-ватрогасац,  и стаж од најмање 6 месеци у чланству ДВД-а,
 3. за звање: ватрогасац, навршених 16 година живота, завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање, и стаж од најмање 6 месеци у ДВД-у,
 4. за звање: ватрогасни подофицир, завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање и завршено основно образовање и
  1. стаж од најмање 2 године у звању ватрогасац или,
  2. ватрогасац  I класе без обзира на стаж.
 5. за звање: ватрогасни официр, завршена теоријска и практична настава према Наставном плану и програму за ово звање, завршено  средње образовање (3 степен) и
  1. стаж од најмање 3 године у звању ватрогасни подофицир или,
  2. ватрогасни подофицир I класе без обзира на стаж,
  3. ватрогасни подофицир I класе, без одговарајуће школске спреме, ако је у поменутом звању провео најмање 10 година,
  4. ватрогасац са најмање две године стажа у ДВД-а, и завршеним вишим или високим образовањем.
 6. за звање: виши ватрогасни официр, похађање семинара, завршено средње образовање ( 4 степен) и
  1. стаж од најмање 5 година у звању ватрогасни официр,
  2. ватрогасни официр I класе без обзира на стаж,

ПРИЗНАВАЊЕ ЗВАЊА

Без полагања испита у добровољном ватрогаству  могу се признати  звања, под следећим условима:

 1. звање ватрогасац
  1. члановима добровољног ватрогасног друштва који имају доказ да су успешно завршили одговарајући курс и вршили послове заштите од пожара у Јединицама цивилне заштите и Војсци Србије, и активно раде у добровољном ватрогасном друштву,
 2. звање ватрогасни подофицир
  1. члановима који су у редовном школовању стекли звање квалификовани ватрогасац или ватрогасни техничари са стажом од најмање две године у ДВД-у,
  2. члановима који имају положен стручни испит за обављање послова заштите од пожара, по програму за средње образовање, са стажом од најмање две године у ДВД-у,
  3. члановима који раде у професионалним ватрогасним јединицама са средњим образовањем, положеним стручним испитом и стажом од најмање једне године у ДВД-у.
 3. звање ватрогасни официр
  1. члановима који имају стечено више или високо образовање ,  са стажом од једне године у ДВД-у.

УНАПРЕЂЕЊА

Члан добровољног ватрогасног друштва, на основу резултата у раду, стиче право на унапређење у звање:

 1. ватрогасац I класе
  1. након проведеног стажа од 1 године у звању ватрогасац
 2. ватрогасни подофицир I класе
  1. након проведеног стажа од 2 године у звању ватрогасни подофицир
 3. ватрогасног официра I класе
  1. након проведеног стажа од 3 године у звању ватрогасни официр
 4. вишег ватрогасног официра I класе
  1. након проведеног стажа од 5 година у звању виши ватрогасни официр.

ОДУЗИМАЊЕ ЗВАЊА

Члану добровољне ватрогасне организације звање се може одузети у следећим случајевима:

 1. ако је члан осуђен за кривично дело против основа уређења и безбедности , против приватне или друштвене имовине као  и из користољубља
 2. ако ради против интереса и угледа ватрогасне организације,
 3. ако је докуменатција по којој му је признато звање прећутао или дао нетачне податке у погледу услова битних за признавање звања.